Integritetspolicy

I vår integritetspolicy, d.v.s. vår policy för behandling av personuppgifter, beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter?

Wear At Work AB (org.nr. 559055-3920) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Laglig grund

GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund.

Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som är kund hos Wear At Work.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du blir kund hos oss, träffar oss under kundbesök, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, skapar ett konto på vår hemsida, kontaktar vår kundtjänst samt anmäler dig till eller deltar i våra event och resor.

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker waw.se behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet, samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

Vad använder vi uppgifterna till?

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera dina köp, reklamationsärenden, byten och i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Wear At Works marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, förbättring av våra tjänster, samt statistik och kundsegmenteringar.

Marknadsföringen kan också baseras på profileringar utifrån bransch, geografisk plats och annan användargenererade data. Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det kan till exempel innebära kontroller av misstänkt bedrägligt beteende.

Kontaktuppgifter

Syfte: Administrera kundkonto, nyhetsbrev- samt marknadsföringsutskick.
Uppgifter: Företagsnamn/namn, adress, email, telefon.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Hantering av order

Syfte: Leverera en beställd produkt inklusive avisering om leverans, kunna göra identifikation, fakturahantering, hantering av reklamationer och returer.
Uppgifter: Företagsnamn/namn, kontaktperson, adress, email, telefonnummer, org. nummer/personnummer, orderinformation, detaljer kring köpet.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Marknadsföring av produkter och tjänster

Syfte: Visa relevanta produktrekommendationer, skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation, t ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event.
Uppgifter: Företagsnamn/namn, adress, email, bransch.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Köpdata

Syfte: Statistik, riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer.
Uppgifter: Detaljer kring köpet.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Förmåner, erbjudanden och event

Syfte: Hantering av förmåner och erbjudanden, event och tävlingar.
Uppgifter: Företagsnamn/namn, adress, email, bransch.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Responsdata

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende.
Uppgifter: Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong/koder.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Klickdata

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende.
Uppgifter: Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Webbdata

Syfte: Statistik, vidareutveckla och förbättra webbplatsen, riktad marknadsföring baserad på beteende.
Uppgifter: IP-adress, cookies, besökshistorik, tekniska data om dina enheter.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Hantering av kundtjänstärenden

Syfte: Kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier). Utreda supportärenden och klagomål, göra identifikation.
Uppgifter: Företagsnamn/namn, kontaktuppgifter, org. nummer/personnummer, korrespondens, uppgifter om köp, tekniska uppgifter.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden, berättigat intresse.

Vem behandlar uppgifterna?

Din integritet är mycket viktig för oss. Wear At Work ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter. Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Wear At Work samarbetar med avseende IT-drift, betallösningar, analys, profilering, distribution och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Wear At Work anger.

hur skyddar vi dina uppgifter?

Wear At Work lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Vi använder oss därför av lämpliga tekniska lösningar och administrativa processer och rutiner för att förvalta och skydda de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Lagringstid

Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du kan kostnadsfritt, max en gång per år, begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Wear At Work behandlar om dig. Registerutdraget skickas till dig inom en månad från det att begäran inkommit. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress. Begäran om registerutdrag skickas skriftligen och underskriven per post till: Wear At Work AB, Gösvägen 7, 761 41 Norrtälje.

Rättelse och radering

Wear At Work ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Upptäcker du att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering, ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att begränsa behandlingen

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Du kan tacka nej till framtida utskick via email via avregistreringslänken som finns i varje utskick.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Wear At Work överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Klagomål

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast.

Kontaktuppgifter

Wear At Work AB
Telefon: 070 260 49 80
Email: info@waw.se
Postadress: Gösvägen 7, 761 41 Norrtälje